lupa

Aktuálne informácie


17.04.2017
Bol pridaný program zasadnutia OZ, ktoré sa uskutoční 19. 04. 2017 o 18. hodine.
05.04.2017
Bol pridaný Predbežný návrh riešenia priemyselného parku (areál Eastwood).
28.02.2017
Boli pridané fotografie z fašiangovej soboty.
23.02.2017
Do rubriky oznamy OcÚ bolo pridané Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN-O Rakovo - Zmeny a doplnky č. 4.
11.12.2016
Boli pridané fotografie zo stretnutia s Mikulášom.
11.09.2016
Bol pridaný program zasadnutia OZ, ktoré sa uskutoční 14. 09. 2016 o 18. hodine.
10.08.2016
Boli pridané fotografie z Hasičskej súťaže o pohár starostu obce Rakovo.
02.05.2016
Boli pridané fotografie zo stavania mája.
25.04.2016
Boli pridané fotografie z Rakovských rezbárskych dní.
19.02.2016
Boli pridané fotografie z preberania protipovodňového vozíka v Žiline.
19.02.2016
Do rubriky oznamy OcÚ bola pridaná Prieskum trhu - výzva na predloženie ponuky.
Do rubriky oznamy OcÚ bola pridaná Výzva na predloženie cenovej ponuky.
14.02.2016
Boli pridané fotografie z fašiangovej soboty.
26.01.2016
Boli pridané VZN č. 2/2015 a 3/2015.
16.12.2015
Bol pridaný plán zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2016.
10.12.2015
Rozhodnite o tom, ktoré projekty sa budú realizovať v našej obci! Nájdite si chvíľu času na vyplnenie dotazníka MAS Turiec, ak ste podnikatelia alebo neziskové organizácie a máte konkrétny projekt, stiahnite si dotazník a pošlite ho združeniu. Viac informácii tu.
06.12.2015
Boli pridané fotografie zo stretnutia s Mikulášom.
10.11.2015
Bol pridaný Dotazník obce Rakovo, ktorý si môžete stiahnuť, vyplniť v počítači a poslať e-mailom.
20.10.2015
Bol pridaný Zámer o prenájme priestorov v k. ú. obce Rakovo (predajňa potravín).
02.07.2015
Boli pridané fotografie z Jánskej vatry 2015.
18.06.2015
Boli pridané fotografie z oslavy MDD.
01.05.2015
Bola pridaná výzva na predloženie ponuky na "zhotovenie strechy, zateplenie, zaizolovanie a položenie krytiny na "Rakovskej medovníkovej chalúpke"".
30.03.2015
Boli pridané fotografie z jarnej brigády v obci.
27.03.2015
Bol pridaný návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Rakovo, ktorý môžete pripomienkovať na najbližšej schôdzy OZ.
05.01.2015
Bol pridaný zámer o odpredaji obecných pozemkov.
28.12.2014
Boli pridané fotografie z odovzdávania vianočného daru od Ing. Jaroslava Kološtu.
16.12.2014
Bol pridaný rozpočet na rok 2015 a plán zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2015.
09.12.2014
Boli pridané fotografie z Mikulášskej soboty.
03.12.2014
Bola vytvorená nová fotogaléria s historickými fotografiami.
30.11.2014
Boli pridané fotografie z 1. schôdze novozvoleného Obecného zastupiteľstva.
29.11.2014
Boli pridané fotografie z odovzdávania cien "Slovenská kronika 2014.
25.11.2014
Bol pridaný program zasadnutia OZ, ktoré sa uskutoční 28. 11. 2014 o 18. hodine.
23.11.2014
Boli pridané fotografie z volebno/brigádovej soboty.
16.11.2014
Boli pridané výsledky volieb starostu a poslanocv OZ.
06.11.2014
Boli pridané fotografie z hasičského cvičenia okrsku v Slovianskej doline.
03.11.2014
Boli pridané fotografie z výročnej schôdze Jednoty dôchodco v Rakove.
03.11.2014
Boli pridané fotografie z odhalenia pamätnej tabule Dr. Ivanovi Rakovskému v Budapešti.
05.10.2014
Boli pridané zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.
22.08.2014
Bolo pridané Oznámenie o počte obyvateľov obce Rakovo, pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
17.08.2014
Boli pridané fotografie z Hasičskej súťaže o pohár starostu obce Rakovo.
7.07.2014
Boli pridané fotografie z osláv 770. výročia prvej zmienky o obci Rakovo a 90. výročia založenia DHZ Rakovo.
25.06.2014
Bola pridaná Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
04.05.2014
Boli pridané fotografie zo stavania mája a rezbárskych dní.
5.03.2014
Boli pridané fotografie z fašiangovej soboty.
10.02.2014
Boli pridané fotografie z slávnostnej schôdze Jednoty dôchodcov pri príležitosti 15 rokov Jednoty dôchodcov v Rakove.
21.12.2013
Bol pridaný zámer o prenájme nehnuteľnosti a závery z rokovania OZ o odpredaji hnuteľnej veci.
6.11.2013
Bol pridaný oznam o odpredaji hnuteľnej veci "Vodovod Ďanová - Stariny".
20.10.2013
V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol pridaný Profil verejného obstarávateľa.
17.10.2013
Boli pridané zoznamy kandidátov na poslancov a predsedu VUC.
01.09.2013
Boli pridané fotografie z výstavby detského areálu Vláčik.
14.08.2013
Boli pridané fotografie z Hasičskej súťaže o pohár starostu obce Rakovo.
25.06.2013
Boli pridané fotografie z Jánskej vatry 2013.
17.06.2013
Bol pridaný oznam o vypísaní výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce.
03.06.2013
Boli pridané fotografie z oslavy Medinárodného dňa detí.
31.05.2013
Boli pridané fotografie z Rakovských rezbárskych dní II..
02.05.2013
Boli pridané fotografie zo stavania mája.
03.04.2013
Bol pridaný prieskum o kompostovaní bioodpadu. Za vyplnenie a odovzdanie anketovej návratky Vám vopred ďakujeme.
27.03.2013
Bol pridaný oznam o Rakovských rezbárskych dňoch II..
23.03.2013
Bol pridaný manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nároku na úľavu pri platení koncesionárskych poplatkov..
20.03.2013
Bol pridaný Oznam o zámere odpredať hnuteľný majetok Turčianskej vodárenskej spoločnosti a. s..
11.02.2013
Boli pridané fotografie z fašiangovej soboty.
17.01.2013
Boli pridané fotografie z návštevy predsedu ŽSK ing. Juraja Blanára.
08.01.2013
Bola pridaná Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby.
03.01.2013
Bol pridaný plán zberu separovaného a komunálneho odpadu na rok 2013.
06.12.2012
Boli pridané fotografie z prechádzky Mikuláša, anjela a čerta našou obcou.
02.12.2012
Boli pridané fotografie z premenovania železničnej stanice.
15.11.2012
Bola pridaná Verejná vyhláška: oznámenie o začatí územného konaia.
29.08.2012
Boli pridané fotografie z rozlúčky s prázdninami.
14.07.2012
Bol pridaný návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu „Zmeny a doplnky č.3", ktorý môžete pripomienkovať na najbližšej schôdzy OZ.
02.07.2012
Bol pridaný návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Rakovo, ktorý môžete pripomienkovať na najbližšej schôdzy OZ.
30.06.2012
Boli pridané fotografie z Jánskej vatry.
17.06.2012
Bol pridané fotografie z okresnej hasičskej súťaže v Krpeľanoch.
03.06.2012
Boli pridané fotografie zo spoločenského posedenia pri príležitosti Dňa matiek a oslavy Medinárodného dňa detí.
03.06.2012
Bol pridaný návrh záverečného účtu za rok 2011.
17.05.2012
Bol pridaný verejný oznam o zmene a doplnkoch v územnom pláne.
21.04.2012
Bol pridané fotografie z Rakovských rezbárskych dní.
23.03.2012
Bol pridaný predbežný návrh IBV Východ.
18.02.2012
Boli pridané fotografie z fašiangovej soboty.
30.01.2012
Bola pridaná stránka „Ako vybaviť…“.
29.12.2011
Boli pridané uznesenia Obecného zastupiteľstva.
12.12.2011
Boli pridané fotografie zo stretnutia s Mikulášom.
11.12.2011
Na Rakovské blogy boli pridané podstránky s užitočnými informáciami: prvou sú Cestovné poriadky, druhou je stránka Správy / Počasie. Obsah týchto stránok je otvorený všetkým podnetným návrhom na ich rozšírenie - Vaše návrhy očakávam na adrese admin@rakovo.sk.
21.11.2011
Boli pridané fotografie z pílenia stromov v parku.
11.11.2011
Boli pridané fotografie z posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
03.11.2011
Boli spustená služba Obecný rozhlas cez e-mail.
08.09.2011
Boli pridané fotografie z hasičskej súťaže, ktorá sa uskutočnila v sobotu 3. 9. 2011 v Socovciach.
08.08.2011
Boli pridané fotografie z hasičskej súťaže, ktorá sa uskutočnila v sobotu 6. 8. 2011.
08.08.2011
Bola pridaná Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2010 a VZN č. 1/2011 o vedení obecnej kroniky.
09.07.2011
Boli pridané fotografie z Jánskej vatry, súťaže Výnimočná žena Žilinského kraja a futbalového turnaj o pohár starostu obce.
28.06.2011
Boli pridané fotografie z MDD 2011.
10.06.2011
Boli pridané fotografie z Okresnej požiarnej súťaže v Dražkovciach.
13.05.2011
Bol pridaný projekt Detský areál Vláčik, s ktorým sa obec uchádza o grant od Dexie banky Slvensko.
08.04.2011
Bola spustená nová služba Rakovské blogy.
11.03.2011
Boli pridané fotografie z fašiangovej soboty.
10.03.2011
Boli pridané staršie, ale stále aktuálne všeobecne záväzné nariadenia.
24.02.2011
Bol pridaný menoslov všetkých starostov a poslancov obce od roku 1990.
17.02.2011
Bol spustený RSS kanál.
14.02.2011
Bola vytvorená podstránka Samospráva obce, kde možete nájsť Rozpočet obce, Zmluvy a faktúry a Všeobecne záväzné nariadenia.
13.02.2011
Na našej webovej stránke pribudla Návštevná kniha. Zatiaľ je to nepopísaný list - budeme radi, ak nám do nej napíšete Vaše návrhy, postrehy a pripomienky týkajúce sa webovej stránky, prípadne diania v obci.
11.01.2011
Bola vytvorená nová podstránka Voľby v obci
27.10.2008
V sekcii Rozvojový plán je možné stiahnuť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
27.11.2007
V sekcii Rozvojový plán bol sprístupnený územný plán v elektronickej podobe
13.10.2007
Doplnená sekcia o plánovanom rozvoji obce
Počítadlo návštev